Víte, že díky dotacím můžete získat komplexní vzdělávání v povrchových úpravách pro vaše zaměstnance jen za zlomek původní ceny? Využijte financování prostřednictvím dotačního programu POVEZ II. 

I když jde o poměrně náročnou administrativní záležitost, vyplatí se. S potřebnými doklady pomůžeme a jejich obsah s vámi zkonzultujeme. 

       

Vzdělávání v povrchových úpravách

POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, III. výzva

     

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jde o projekt spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

I když jde o administrativně poměrně náročnou záležitost, je nutné mít na paměti, že touto formou lze získat kvalitní vzdělání pro zaměstnance za zlomek skutečné ceny. 

Přípravu podkladů i průběh vzdělávání lze s námi konzultovat, poradíme s přípravou i obsahem žádosti. 

 

Cíl

Projekt POVEZ II řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

 

Pro koho je projekt určen

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

 

Forma podpory

 • Příspěvek na vzdělávání – externím vzdělávacím zařízením nebo interními lektory zaměstnavatele
 • Mzdové náklady – úhrada mzdových nákladů po dobu účasti zaměstnanců na vzdělávání

 

Financování

Formou blokové výjimky nebo De minimis.

15 % spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele

 

Vzdělávání

Minimální délka vzdělávání je 40 hod., školení se nemůžou účastnit zaměstnanci, kteří již školení v rámci POVEZ již absolvovali (pouze doplnění do 40 hodin).

 

Bližší informace a podklady: https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii  

       

ADMINISTRATIVA

Projekt je poměrně administrativně náročný, především ve fázi podávání žádosti, umožňuje ale získat kvalitní vzdělání za výhodnou cenu (15 % spolufinancování). 

Po schválení žádosti je potřeba myslet na to, že veškeré změny harmonogramu výuky, musí být konzultovány a schváleny Úřadem práce. 

Vzdělávání je šité přímo na míru potřebám firmy a nabízí komplexní vzdělávání v povrchových úpravách. 

 

Při 40 hodinové dotaci je návrh obsahu školení následující (lze libovolně doplňovat dle aktuálních požadavků zadavatele školení):

 • Aktualizovaná norma ČSN EN ISO 12944
 • Příprava povrchu
 • Nátěrové hmoty, typy, výběr nátěrového systému 
 • Vady nátěrů – funkční i kosmetické (odlupování, praskání, ztráta přilnavosti, puchýřovatění, krátery, suchý střik, přestřik, nečistoty v nátěru, pomerančovitost, měkký nátěr, křídovatění apod.)
 • Příčiny vzniků jednotlivých vad nátěrů 
 • Způsoby oprav vad nátěrů
 • Kontrola kvality nátěrových systémů 
 • SimSpray – Trénink lakýrníků ve virtuální realitě – představení a aplikace základního tréninkového programu, včetně vyhodnocení progresu
 • Závěrečný pohovor, praktický a teoretický test

      

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI

Žádost se podává prostřednictvím: https://povez.uradprace.cz/?page=allocation  

 

Potřebné dokumenty

 • Čestné prohlášení o podporu de minimis (nebo o financování formou blokové výjimky)
 • Další informace k žádosti o příspěvek (poradíme a zkonzultujeme tyto informace)

  • Informace o žadateli – vysvětlení nezbytnosti vzdělávání, zhodnocení prorůstového potenciálu podniku, významnost podniku…
  • Způsob výběrů zaměstnanců – důvody pro zapojení vybraných zaměstnanců, souvislost mezi vzděláváním a dalším růstem společnosti

 • Průzkum trhu (poradíme s vypsáním) – výčet firem, které dělají obdobná školení a jejich cenové nabídky
 • Seznámení zaměstnanců se zařazením do projektu – souhlas zaměstnanců s daným vzděláváním
 • Smlouva o běžném účtu – doklad o založení firemního účtu, na který pak budou poukázány finanční prostředky
 • Potvrzení o bezdlužnosti – z Celní správy, Finančního úřadu, OSSZ a všech zdravotních pojišťoven, kde jsou pojištěni zaměstnanci společnosti. O bezdlužnosti může požádat společnost samotná, nebo na základě souhlasu i Úřad práce. Jde o variantu méně náročnou, nicméně časové zdlouhavější.
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis ze Živnostenského rejstříku
 • U potenciálních zaměstnanců nebo na vyžádání rovněž pracovní smlouvu konkrétních osob

        

PO SCHVÁLENÍ

Potřebné dokumenty

 • Smlouva s Úřadem práce
 • Zdůvodnění výběru dodavatele – vyplníme a dodáme
 • Objednávka na vzdělávání s vybraným dodavatelem včetně přesného časového harmonogramu
 • Smlouva o vzdělávání s vybraným dodavatelem
 • Doklady o vzdělání jednotlivých lektorů 
 • Vypsání 1. dotazníku podpořených osob
 • Seznam zaměstnanců zařazených do projektu
 • Seznam potenciálních zaměstnanců zařazených do projektu
 • Plánovaný harmonogram projektu
 • Evidenční plán výuky

       

V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Potřeba označení učebny, kde vzdělávání probíhá
 • Evidence docházky
 • Evidence výuky
 • Vyúčtování mzdových nákladů

V každém měsíci je nutné dodat Úřadu práce Evidenci docházky, Evidenci výuky a Vyúčtování mzdových nákladů.

      

PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Závěrečný protokol – vyplníme a dodáme
 • Certifikáty o vzdělaní
 • Faktura
 • Vyplnění 2. dotazníku podpořených osob
 • Vyúčtování vzdělávací aktivity

Pro proplacení vzdělávání je nutné, aby se zaměstnanci zúčastnili 80 % docházky a úspěšně složili závěrečný test. Jinak bude dotace pokrácena.

 

Máte otázky nebo vám chybí některé informace? Kontaktujte nás a proškolte své zaměstnance co nejdřív. 

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová