Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení 

 1. Gamin s.r.o., IČO: 49608045, se sídlem v  Heřmanická 485/45, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11228, (dále jen „společnost“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), které upravují právní vztahy mezi společností a jejími zákazníky.

 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi společností a jejími zákazníky, a stanoví podmínky, za nichž společnost prodává zboží nebo poskytuje služby svým zákazníkům.

 

2. Uzavření smlouvy

 1. Podmínkou pro uzavření smlouvy je, aby zákazník v návaznosti na nabídku společnosti, vyhotovenou zpravidla písemně, doručil společnosti objednávku, vyhotovenou zpravidla písemně. Nabídku i objednávku lze zaslat poštou, dále faxem, nebo je provést telefonicky či emailem. Společnost si vyhrazuje právo požadovat písemné potvrzení objednávky, přičemž do doby písemného doručení potvrzení telefonické objednávky není smlouva uzavřena; společnost je povinna vyzvat zákazníka k písemnému potvrzení objednávky nejpozději do 5 dnů po doručení objednávky zákazníka společnosti.

 2. Objednávka zákazníka by měla obsahovat kromě specifikace objednávaného zboží nebo služeb také nezbytné informace sloužící k identifikaci zákazníka, včetně uvedení IČO, DIČ, sídla, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku nebo v jiné evidenci, případně další potřebné či společností požadované informace. Zákazník potvrzuje, že osoba, která za zákazníka objednávku vystavila a doručila společnosti, je oprávněna k objednání zboží nebo služby uvedené na objednávce, resp. je oprávněna zákazníka zavazovat, přičemž společnost není povinna tuto skutečnost nikterak ověřovat.

 3. Společnost bezodkladně potvrdí zákazníkovi doručení objednávky a sdělí zákazníkovi termín dodání zboží nebo poskytnutí služby. Smlouva je však zavřena již okamžikem doručení objednávky společnosti, s výjimkou dle následujících odstavců 4, 5, 6 a 7.

 4. Společnost může i přes doručení objednávky odmítnout uzavření smlouvy se zákazníkem, a to zejména z následujících důvodů:

  • zákazník v minulosti neplnil nebo neplní své závazky vůči společnosti,

  • se zákazníkem bylo zahájeno insolvenční řízení,

  • společnost nabude podezření, že zákazník by nemusel plnit své závazky řádně a včas.

  V případě, že společnost odmítne uzavření smlouvy, bude o tom zákazník co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od doručení objednávky zákazníka společnosti, informován, a to včetně důvodů, které společnost k odmítnutí vedly.

 5. Společnost ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje v obchodních vztazích mezi společností a zákazníkem přijetí návrhu společnosti na uzavření kupní smlouvy (nabídka) s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky nabídky společnosti. Pokud i přes to v návaznosti na nabídku společnosti doručí zákazník odpověď s dodatkem nebo odchylkou, bude smlouva uzavřena, avšak až poté, co společnost vyjádří výslovný souhlas s přijetím nabídky ve znění dodatků nebo odchylek.

 6. Společnost prodává zboží nebo poskytuje služby svým zákazníkům pouze za podmínek uvedených ve smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou vždy i tyto obchodní podmínky, a proto zaslání jiných obchodních podmínek (ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku) považuje společnost za nepřijetí návrhu společnosti (nabídky) a za nový návrh na uzavření smlouvy, jejíž přijetí však musí být ze strany společnosti výslovně potvrzeno.

 7. Uzavření smlouvy na zboží nebo služby či dodání zboží nebo služeb může být podle volby společnosti podmíněno uhrazením zálohy na zboží nebo služby. O požadavku na úhradu zálohy bude společnost informovat zákazníka nejpozději v nabídce. V případě, že zákazník zboží nebo služby i přes uhrazenou zálohu nepřevezme, je společnost oprávněna započítat na uhrazenou zálohu náhradu nákladů společnosti spojených s obstaráním zboží a jeho dopravou nebo spojených s obstaráním služby.

 8. Neuzavře-li společnost smlouvu v písemné formě, pak vylučuje možnost potvrzení takové smlouvy v písemné formě ve smyslu ust. § 1757 občanského zákoníku.

 

3. Platební podmínky

 1. Platbu za zboží nebo služby lze provést následujícími způsoby:

  • v hotovosti při převzetí zboží nebo služby,
  • platbu předem převodním příkazem,
  • dobírkou (v případě zboží),
  • na fakturu se splatností 21 dní; tento postup je však možný pouze v odůvodněných případech a po předchozím souhlasu společnosti, který nelze na společnosti vynutit

 2. Splatnost faktury podle písm. d) předchozího odstavce může být výslovnou dohodou smluvních stran změněna. K odsouhlasení platby na fakturu je společnost oprávněna požadovat po zákazníkovi reference o dobré platební morálce od minimálně tří obchodních partnerů zákazníka, kteří s ním nejsou nikterak propojeni.

 3. V případě, že zboží nebo služba bude hrazena fakturou s odloženou splatností, pak společnost doručí fakturu na adresu sídla kupujícího (případně jiné místo, kam má být zboží doručeno) spolu se zbožím; převzetím zboží zákazník potvrdí, že od společnosti (dopravce) převzal i příslušný daňový doklad na cenu zboží nebo služby.

 4. Dodání zboží nebo služeb na splátky je možné pouze na základě písemné smlouvy.

 5. Dokud nezaplatí zákazník společnosti kupní cenu zboží, nestává se vlastníkem dodaného zboží a vlastníkem tohoto zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny společnost (výhrada vlastnictví). Zákazník se zavazuje, že neuzavře před úplným uhrazením kupní ceny zboží společnosti smlouvu, na jejímž základě by došlo k převodu vlastnického práva ke zboží ze zákazníka na třetí osobu.

 

4. Dodací lhůty, dodání zboží či poskytnutí služby  

 1. Standardní dodací lhůta zboží nebo služby je do 30 dní od doručení objednávky zboží nebo služby společnosti, která platí, pokud není v nabídce společnosti adresované zákazníkovi uvedena lhůta jiná. Společnost jako prodávající je oprávněna doručit zboží nebo poskytnout službu kdykoliv v uvedeném termínu a v obvyklé pracovní době zákazníka s tím, že se zavazuje alespoň den před doručením zboží nebo poskytnutím služby informovat (postačí telefonicky či e-mailem) zákazníka o předpokládaném času doručení / poskytnutí.

 2. Zákazník není oprávněn dodané zboží odmítnout. Zboží je považováno za dodané, resp. služba za poskytnutou, jestliže dojde k jeho převzetí / potvrzení poskytnutí služby pracovníkem zákazníka. Dokladem o splnění dodávky zboží nebo poskytnutí služby podle této smlouvy je zejména dodací list připojený k jednotlivé dodávce zboží (služby) opatřený podpisem pracovníka zákazníka.

 3. Pokud zákazník bezdůvodně odmítne zboží převzít, je společnost oprávněna zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklady zákazníka a písemně zákazníkovi tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek společnosti zboží dodat zákazníkovi a zboží se tak má za dodané, i když si jej zákazník nevyzvedl. Služba se má za poskytnutou v případě, že zákazník bezdůvodně odmítl potvrdit poskytnutí služby.

 4. Na základě zájmu zákazníka lze zařídit i expresní přepravu zboží, která je účtována dle zvláštního ceníku, který je dostupný na vyžádání u společnosti.

 5. Zboží je zákazníkovi doručováno prostřednictvím pošty, spediční služby, ČD Kurýrem, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

 6. Zákazník je povinen při převzetí zboží od společnosti (dopravce) zboží prohlédnout, a pokud zboží má vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, vady ihned oznámit společnosti a pokud je zboží doručováno dopravcem, pak dopravci i společnosti. V oznámení vad zákazník vady zboží popíše a uvede, jak se projevují. Je také povinen poškození zboží a přepravního obalu, pokud byl poškozen, zdokumentovat, např. fotograficky.

 7. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem dodání zboží zákazníkovi.

 

5. Vrácení zboží  

 1. Zákazník je oprávněn vrátit zboží a požadovat po společnosti vrácení plné kupní ceny zboží v případě, že zákazníkovi bylo doručeno z důvodů na straně společnosti jiné zboží, než které bylo předmětem smlouvy.

 2. Pokud bylo zákazníkovi společností dodáno zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, je zákazník oprávněn společnosti vrátit, avšak pouze za následujících podmínek: 

 3. Nepoškozené a nepoužité zboží vrácené na náklady zákazníka do sídla společnosti do 40 dnů od data vystavení faktury na zboží, lze vrátit s tím, že zákazník uhradí společnosti storno poplatek ve výši 15% z ceny zboží;

 4. Nepoškozené a nepoužité zboží vrácené na náklady zákazníka do sídla společnosti mezi 41 a 75 dnem od data vystavení faktury na zboží, lze vrátit s tím, že zákazník uhradí společnosti storno poplatek ve výši 30% z ceny zboží;

 5. Nepoškozené a nepoužité zboží vrácené na náklady zákazníka do sídla společnosti mezi 76 a 115 dnem od data vystavení faktury na zboží, lze vrátit s tím, že zákazník uhradí společnosti storno poplatek ve výši 55% z ceny zboží.

Zboží nelze vrátit, pokud od vystavení faktury na zboží uplynulo více než 115 dní.

 

6. Záruka za jakost – prodej zboží

 1. Společnost poskytuje zákazníkovi záruku za jakost, kterou se zavazuje, že zboží bude po dobu jednoho (1) roku od převzetí zboží zákazníkem způsobilé k použití pro obvyklý účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že některé části zboží (např. sondy, filtry, apod.) si zachovávají své obvyklé vlastnosti po dobu kratší než je doba poskytnuté záruky za jakost; na tyto části zboží uplyne záruka za jakost dnem, kdy mělo dojít k jejich výměně (lhůta k výměně je uvedena např. v návodu k použití, a je pro zákazníka závazná, byť by byla výrobcem určena jako doporučená), nejdéle však uplynutím jednoho (1) roku od převzetí této části zboží, podle toho, co nastane dříve.

 2. Společnost za vady neodpovídá, jestliže byly při předání zboží způsobeny zákazníkem nebo vnějšími událostmi, za které společnost neodpovídá. Společnost dále neodpovídá za poškození způsobená po předání zboží, běžné opotřebení a mechanické poškození zboží a za vady zboží způsobené použitím jiných než originálních náhradních dílů či doporučených náplní / čisticích prostředků apod.

 3. Společnost prohlašuje, že na zboží dodaném zákazníkovi neváznou žádná práva třetích osob.

 4. Pokud dojde ke zjištění vady v době trvání záruky za jakost, je zákazník povinen tuto vadu oznámit společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od okamžiku, kdy se vada projevila, a současně s tímto oznámením sdělit společnosti, jaká práva z takto zjištěné vady uplatňuje.

 5. Společnost je povinna se bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, poté, co jí budou zákazníkem oznámeny vady zboží, k tomuto oznámení písemně vyjádřit. V písemném vyjádření společnost uvede, zda vady zboží uznává v rámci záruky za jakost či nikoliv, a v případě, že uzná vadu zboží jako záruční, informuje zákazníka i o datu předpokládaného vyřízení jeho práv ze záruky za jakost zboží.

 6. Za vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy, se považuje výskyt vad zboží, které zcela či z části znemožňují jeho užívání, či současný výskyt většího množství vad. Ostatní případy se považují za nepodstatné porušení smlouvy.

 

7. Závěrečná ustanovení  

 1. Náhrada škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti se smlouvou, k jejíž úhradě by byla společnost povinna, je limitována výší kupní ceny zboží / služby podle uzavřené smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že společnost se zprostí povinnosti k náhradě škody také v případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na její vůli v době, kdy byla společnost v prodlení s plněním smluvených povinností (srov. ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

 2. Vylučuje se aplikace ust. § 557 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

 3. Pokud bude některé z ustanovení těchto obchodních podmínek nebo uzavřené smlouvy shledáno jako zdánlivé / nicotné, bude postupováno obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

 4. Smlouva mezi společností a zákazníkem, stejně jako tyto obchodní podmínky, a veškeré vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména úpravou v občanském zákoníku.

 5. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností příslušným soudem.

 6. Podáním objednávky, pokud dojde k uzavření smlouvy, zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, přičemž zákazník je oprávněn zasílání obchodních sdělení společnosti kdykoliv odmítnout.

 7. Společnost si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna obchodních podmínek se však nedotkne již uzavřených smluv, pro které platí obchodní podmínky platné k okamžiku, kdy byla vyhotovena nabídka společnosti následně odeslaná zákazníkovi, na základě které pak došlo k uzavření smlouvy.

 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2015.

      

       

Ing. Vladimír Neumann, jednatel

Gamin s.r.o.

       

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová