Povrchové napětí plastů

Cílem kurzu je získat základní přehled o vlastnostech plastů, možnostech testování povrchového napětí a typech předúpravy před lepením nebo potiskem. 

 

              

Co všechno se na semináři dozvíte?

Polymerní řetězec, chování polymerů

 

 • chemická struktura polymerního řetězce (spojitost se základními vlastnostmi – pevnost, el. vodivost, chemická odolnost atd.)
 • molekulové struktury polymerního řetězce(makromolekula – tvar a délka řetězce), nadmolekulární struktura (mezimolekulární síly) - s ohledem na chování plastu (hustota, pevnost, pružnost, tažnost, teplotní odolnost, tekutost taveniny)

Přehled výroby plastů, ADITIVA – s ohledem na povrchové vlastnosti (reformační činidla, barviva, UV-stab., změkčovadla, tvrdidla…)

 

 • vznik polymerů – rozdíl mezi reaktoplasty a termoplasty, vybrané materiály – např. rozdíl mezi polyamidy (PA66 ….PA 610…PA 12 s ohledem na stavební jednotky) – vliv absorpce vlhkosti, mechanické vlastnosti
 • přísady – tepelné a světelné stabilizátory, antidegradanty, barviva, změkčovadla, maziva, antistatika.
 • plniva (úvod do kompozitních materiálů)

Principy s důrazem na podmínky vzniku pevného spoje (lepení, lakování)

 

 • teorie chemické, mechanické adheze
 • teorie elektrostatických sil
 • difúsní teorie

Zaměření na povrchovou energii (princip, využití a příklady)

 

 • schéma smáčení – silová rovnováha (třífazový systém plyn-kapalina-pevná látka) – smáčivost povrchu, povrchové napětí, vliv drsnosti
 • základy ke stanovení povrchové energie

 • oxidace povrchů – chemie (kyseliny), plamen, plazma - pozitiva/negativa – možnosti využití v praxi
 • plazmatické úpravy povrchů

  • princip plazmové úpravy (funkcionalizace povrchu, základní přehled CVD technologie – specifické úpravy)
  • atmosférické/vakuové výboje – plazmatické zařízení (velikost, zařazení do výrobního procesu…)
  • co ovlivňuje účinnost plazmové úpravy (materiál, čistota výrobku, aditiva, použité lepidlo)

pokusy s mastnotou, čištěním, oplazmovanými vzorky

      

Rozsah: půldenní školení

Lektorkou kurzu je Ing. Hana Šourková, která působí ve společnosti SurfaceTreat a .s  na pozici vývojového pracovníka. Tato malá česká firma se zabývá zákaznicky orientovaným výzkumem a vývojem v oblasti plazmových povrchových úprav, zejména na polymerních (práškových) materiálech.

 

 

Mgr. Radana Brábníková

Ing. Pavel Medvec

Ing. Michaela Pospíšilová

Ing. Ivo Bojas

Renáta Sabolová

Bc. Jana Kmeťová