Bod vzplanutí

Bod vzplanutí je taková teplota, při které jsou páry u zkoumaného vzorku koncentrované natolik, že při iniciaci zkušebním plamínkem dočasně vzplanou.

Jsou definované normované postupy, které se liší doporučeným zařízením pro hodnocení bodu vzplanutí (přístrojem uzavřeným nebo otevřeným) i provedením. Bod vzplanutí tak popisuje náchylnost vybraných látek ke vznícení. Dle bodu vzplanutí se látky dělí podle třídy hořlavosti. 

Tento postup je definovaný normami ASTM D56, ASTM D93, ISO-2719, ISO-2592, ČSN EN ISO 1523, ČSN EN ISO 3679.